תקנון האתר

2
1
 1. כללי
  1. אמייזד או a-mazed, בבעלות צביקה שחק, ח.פ. 033629288 (להלן: ״החברה״) מספקת שירותי בידור, בין היתר, של משחקים אינטראקטיביים המבוססים על שימוש ביכולות לוגיות ועבודת צוות של משתתפיה (להלן: "המשחקים" ו/או "המוצר"). הזמנת המשחקים (להלן: "ההזמנה" ו/או "הזמנת המשחק") מתבצעת הן באמצעות מכירה באתר החברה a-mazed.co.il (להלן: ״האתר״) והן באמצעות מכירה במשרדי החברה. מזמין המשחק ו/או מי מטעמו ו/או מי שבא לממש את ההזמנה בתאריך ושעת תחילת המשחק בהתאם להזמנה (להלן: "המועד שנקבע" ו/או "תחילת המשחק") הינו לקוח של החברה (להלן: "הלקוח" ו/או "המזמין").
  2. בתקנון (להלן – "התקנון") זה נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה היא גם לנקבה במשמע.
  3. שימוש באתר ו/או רישום באתר ו/או הזמנת המשחקים והתשלום עבורם באמצעות האתר מהווים את הסכמת המזמין לקבל את התקנון ולנהוג לפיו. לפיכך, אם המזמין אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר או לעבור רישום באתר.
  4. הוראות תקנון דנן יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי המזמין. המשך השימוש באתר על ידי הממין מהווה הסכמה להוראות התקנון היוצרת התקשרות מחייבת בין הלקוח לחברה.
 2. הליך הרכישה
  1. להזמנת המשחק יש לבחור את המשחק ואת השעה הפנויה הרצויה (להלן: ״בחירת המשחק״) ולמלא את הפרטים הנוספים הנדרשים, כגון: שם ושם משפחה, דואר אלקטרוני, מספר הטלפון הנייד וכדומה (להלן: "פרטי הזמנה").
  2. לאחר בחירת המשחק ומילוי פרטי ההזמנה, יתבקש המזמין לשלם דמי מקדמה בסך 100 ₪ בלבד (להלן: "תשלום המקדמה"). את תשלום המקדמה יהיה עליו לבצע באתר, באמצעות כרטיס אשראי. לשם ביצוע ההזמנה יתבקש המזמין להזין את פרטי כרטיס האשראי וכן פרטים מזהים נוספים.
  3. עם קבלת הזמנת המשחק, האתר מאשר את ההזמנה ואישור ההזמנה יישלח למזמין באמצעות דואר אלקטרוני.
  4. מתן פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
  5. ביטול הזמנה יתבצע בכפוף לסעיף 7 להלן.
 3. אבטחת מידע
  1. אבטחת המידע באתר  החברה עומדת בתקנים הגבוהים ביותר של אבטחת מידע ברשת. החברה עושה כל הניתן להגן על פרטי כרטיס האשראי של המזמין והמידע הרגיש של המזמין. אתר החברה  עומד בתקן PCI-DSS, בו תשלום המזמין מועבר ישירות לאתר מאובטח של חברת הסליקה כך שפרטי כרטיס האשראי של המזמין אינו נשמר כלל  בשרתי האתר. מספר כרטיס האשראי והפרטים הנוספים שהמזמין מזין בעת הקנייה במערכת נשלחים ישירות אל חברת הסליקה ולא מאוחסנים באתר החברה בשום צורה שהיא. בצורה זו נמנעת האפשרות מצד שלישי להגיע לפרטי כרטיס האשראי של המזמין .
  2. החברה מכבדת את פרטיות המזמין. החברה לא תספק, בשום מקרה, מידע אישי הקשור לחשבון המזמין לצד שלישי למעט מקרים הכרחיים להשלמת הביצוע העסקה, ההזמנה והמשלוח ו/או שירות שבחר המזמין לרכוש.
  3. שימוש בעוגיות: החברה מצהירה בזאת כי בזמן ביקור המזמין באתר שומר שרת אתר החברה קבצי טקסט "עוגיות", המשפרים את חווית הגלישה של המזמין. קבצים אלה מספקים לחברה מידע ויכולת לשפר את השירותים ולהציע למזמין מוצרים בהתאם לאופן השימוש שלו. השימוש בקבצים אלה הינו אוטומטי וללא פיקוח אדם. במדינת ישראל המשתמש לא חייב לספק פרטים אלה אך ללא הפרטים הללו לא ניתן יהיה לבצע רכישת מוצרים\שירותים באתר.
  4. בכל הנוגע לפרטי אמצעי התשלום שמסר המזמין (מספר כרטיס אשראי, מספר חשבון בנק וכיו"ב), השימוש בהם ייעשה כמובן אך ורק לשם ביצוע תשלום המקדמה והוא אינו מועבר לשום גורם אחר למעט לשם ביצוע התשלום (כגון: חברת אשראי, בנק). יובהר, כי פרטי כרטיס האשראי מוזנים ישירות לאתר של חברת הסליקה והוא כלל אינו מצוי ו/או נשמר במאגרינו, כך שאין לחברה יכולת לעשות בו כל שימוש. חברת הסליקה היא חברת פלאקארד, העומדת בתקן אבטחה המחמיר ביותר PCI DSS Level-1.
  5. במקרים שאינם בשליטת החברה ואו הנובעים מכוח עליון או ממעשה פלילי מכוון של צד ג', לא נישא באחריות לנזק שיגרם למזמין או למי מטעמו, ככל שיעשה בו שימוש על ידי צד ג' ללא הרשאה.
  6. החברה תוכל לעשות שימוש במידע שברשותה אם התקבל בידיה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין או המידע אודותיו לצד שלישי או שמסירת המידע תעשה על-פי דין אחר.
  7. כן תוכל החברה לעשות שימוש במידע, במסגרת הליך משפטי אם יהיה בין החברה לבין המזמין או במסגרת מחלוקת שתהא בין החברה למזמין.
 4. שירות לקוחות
  1. בשאלות לגבי אתר החברה, פעילותו והמוצרים המוצגים בו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה. הפנייה לשירות הלקוחות תעשה בדואר אלקטרוני, לכתובתנו info@a-mazed.co.il או בטלפון שמספרו 09-8918805. שירות הלקוחות יעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליו בתוך עשרים וארבע שעות (24 שעות) ממועד הפניה.
 5. כשרות להשתמש באתר
  1. מזמין רשאי לבצע הזמנה למשחק בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
   1. המזמין כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
   2. המזמין בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל או בחו"ל.
   3. המזמין בעל כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
  2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה רשאית למנוע מהמזמין לבצע הזמנה באתר אם מתקיים אחד או יותר מן תתי הסעיפים להלן:
   1. המזמין ביצע או ניסה לבצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין תוך כדי שימוש באתר החברה או השתתפותו במשחק.
   2. המזמין הפר תנאי מתנאי התקנון.
   3. המזמין מסר בעת ההרשמה פרטים כוזבים.
   4. המזמין ו/או מי מטעמו ביצע ו/או ניסה לבצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר החברה ו/או בפעילותו התקינה של אתר החברה ו/או החברה ו/או כדי לפגוע בצד שלישי תוך כדי שימוש באתר החברה.
   5. יצוין כי המשחק מיועד לגילאי 14 ומעלה.
    ילדים מתחת לגיל 14 מחויבים בליווי של מבוגר בתוך החדר בעת המשחק. ניתן להכניס לחדר ילדים בגילאים צעירים יותר אך יש תחילה להתייעץ עם "החברה" לפני ביצוע ההזמנה.
 6. סודיות מידע
  1. החברה לא תעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
  2. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע, אך בקרות מקרים שאינם בשליטתה ו/או שנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית לכל חשיפת המידע כתוצאה מפריצה של גורמים לא מורשים לאתר.
  3. ידוע למזמין והוא מאשר, כי המידע האישי שמסר ו/או ימסור באתר החברה יישמר וייכלל במאגר המידע, וכי הוא ישמש את החברה, בין היתר, לצורך דיוור ישיר, לרבות משלוח דברי פרסומת ועדכון בדבר הנחות, שירותים, הצעות ומבצעים של החברה או הרשתות המשתתפות או צדדים שלישיים אחרים הפועלים עם החברה בשיתופי פעולה (לרבות דוא"ל/טלפון/מסרונים וכו'). כאמור (בפסקה 9.11) יהיה ניתן לביטול בכל עת ע"י שליחת בקשת ביטול באמצעות ו/או באופן אחר שיצוין במסגרת כל עדכון. הדוא"ל לכתובת: .info@a-mazed.co.il
 7. ביטול הזמנה ומדיניות החזרים
  1. מזמין רשאי לבטל את ההזמנה.
  2. ביטול הזמנה יבוצע דרך התקשרות טלפונית עם שירות לקוחות של החברה (ראה בסעיף 4.1 לעיל) או דרך שליחת אימייל לכתובת הדואר האלקטרוני של החברה וקבלת אישור מהחברה על קבלתו.
  3. האתר רשאי לבטל הזמנה, כולה או חלקה במקרים להלן:
   1. אם נפלה בהזמנה טעות כלשהי.
   2. במקרה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו.
   3. כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון דנן.
   4. עקב תקלה טכנית או נסיבות שאינן בשליטת החברה.
  4. המזמין חייב להיות זמין בטלפון 24 שעות לפני מועד המשחק ולאשר טלפונית (להלן: "אישור טלפוני") או דרך הודעת SMS (להלן: "אישור ב-SMS") את הגעתו למשחק. החברה תבטל את הזמנת החדר, ללא כל פיצוי ללקוח, במידה ולא התקבל אישור טלפוני או ב-SMS מצד הלקוח.
  5. הודעה אודות ביטול ההזמנה תימסר למזמין בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.
  6. במקרה והמזמין לא הגיע כלל למשחק או איחר מעל ל-15 דקות את המועד שנקבע למשחק, זכאותו לשחק במשחק במועד שנקבע תישלל לאלתר וכן לא תוחזר המקדמה ששולמה על ידיו.
  7. תנאי החזר המקדמה במקרה של ביטול מצד המזמין:
   1. בביטול הזמנה עד 24 שעות לפני תחילת המשחק – יינתן החזר מלא של דמי ההזמנה.
   2. בביטול הזמנה בתוך מ-24 שעות עד תחילת המשחק – לא יינתן החזר של דמי המקדמה.
   3. על אף האמור בסעיף 7.7.2, החברה שומרת לה את הזכות להחזיר את דמי המקדמה, במקרה של הזמנת מועד המשחק שבוטל על ידי קבוצה אחרת.
   4. על אף האמור בסעיף 7.7.2, החברה שומרת על זכותה הבלעדית, להפחית או לבטל את דמי המקדמה או לתת למזמין זכות להשתתף במשחק חלופי במקרים בהם הלקוח הוכיח שבנסיבותיו התקיימו נסיבות חריגות כגון מות או מחלה קשה של קרוב משפחה מקרבה ראשונה, בעיות בריאותיות חריגות או בעיות משפחתיות חריגות, בשלן הוא לא הגיע למשחק או איחר במעל 20 דקות (עשרים דקות) מהמועד שנקבע. מקרים אלו יידונו לגופו של עניין ולפנים משורת הדין.
   5. המזמין לא יהיה זכאי לקבל החזר כספי או משחק חלופי עבור משתתפים שלא הגיעו כלל או איחרו למשחק במועד הקבוע (לדוגמה: הזמנה בוצעה עבור ארבעה משתתפים, אך בפועל במועד הקבוע הגיעו רק שניים מתוך ארבעת המשתתפים).
  8. במקרה והתשלום עבור הזמנת המשחק בוצע באמצעות קופון מתנה:
   1. לקוחות שברשותם כרטיס מתנה תקף, ישלמו את דמי המקדמה בעת ההזמנה באתר. בעת ההגעה למשחק יונפק זיכוי לכרטיס האשראי בו נשעה שימוש לתשלום המקדמה. תשלום המקדמה נועד על מנת להבטיח את שריון המועד שבחר הלקוח.
   2. בביטול הזמנה עד 24 שעות לפני תחילת המשחק – יינתן החזר מלא של דמי ההזמנה ו/או יוכל לבצע הזמנה חדשה למועד אחר.
   3. בביטול הזמנה בתוך 24 שעות לפני תחילת המשחק – לא יוחזר תשלום המקדמה ללקוח.
   4. במקרה שהלקוח הגיע באיחור של 20 דקות או יותר או כלל לא הגיע למשחק שנקבע – לא יוחזר תשלום המקדמה ללקוח.
   5. על אף האמור בסעיפים 7.8.3 ו-7.8.4, החברה משאירה לשיקול דעתה הבלעדי להפחית או לבטל את דמי ביטול מלאים או לתת ללקוח זכות להשתתף במשחק חלופי במקרים בהם הלקוח הוכיח שבנסיבותיו התקיימו נסיבות חריגות כגון מות או מחלה קשה של קרוב משפחה מקרבה ראשונה, בעיות בריאותיות חריגות או בעיות משפחתיות חריגות, בשלן הוא לא הגיע למשחק או איחר במעל מ-20 דקות (עשרים דקות) מהמועד שנקבע, מקרים אלו יידונו לגופו של עניין לפנים משורת הדין.
   6. הלקוח לא יהיה זכאי לקבל החזר כספי או משחק חלופי עבור משתתפים שלא הגיעו כלל או איחרו למשחק במועד הקבוע (לדוגמה: הזמנה בוצעה עבור ארבעה משתתפים, אך בפועל במועד הקבוע הגיעו רק שניים מתוך ארבעת המשתתפים).
   7. הלקוח לא יהיה זכאי לקבל החזר כספי עבור מספר המשתתפים שונה ממה שמופיע על הקופון (לדוגמה: הזמנה בוצעה עבור ארבעה משתתפים, אך בפועל במועד הקבוע הגיעו רק שניים מתוך ארבעת המשתתפים).
   8. הלקוח לא יהיה זכאי לקבל החזר כספי עבור המשחק שמתקיים במועד שונה ממה שמופיע על הקופון (לדוגמה: קופון מאפשר משחק בסוף השבוע ובפועל משתתפים הגיעו למשחק באמצע השבוע).
 8. פטור מאחריות
  1. הלקוח או מי מטעמו (שותפים למשחק) מסכים בזאת באופן בלתי חוזר לפטור את החברה, בעלי עניין בה, עובדיה, מנהליה ומי מטעמם מכל אחריות, הפסד, תביעה והוצאות (לרבות שכר טרחה משפטי) הקשורים להפרת הוראות התקנון על ידו. הלקוח יהא אחראי לשפות ולפצות את החברה, בעלי העניין בה, עובדיה ומנהליה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו להם ולרבות שכ"ט עו"ד, הוצאות משפט ואובדן רווח שיגרמו להן עקב ו/או בקשר עם הפרת הוראות התקנון על ידי אותו הלקוח או מי מטעמו.
 9. תנאים נוספים
  1. נפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה.
  2. טעות בכדאיות העסקה מצד המזמין לא תזכה את המזמין בביטול העסקה והחברה תהיה זכאית לגבות את מלוא הסכום עבור ההזמנה.
  3. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, שנגרם למזמין או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. החברה שומרת את הזכות לבטל את ההזמנה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
  4. אחריות החברה בגין כל נזק מוגבלת לגובה הסכום ששולם לה על ידי הלקוח בגין הזמנתו.
  5. רישומי המחשב בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות של כל הצדדים.
  6. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר החברה, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר החברה אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר החברה כפופים לזכויות יוצרים על פי החוק.
  7. החברה תהיה רשאית להשתמש בתמונות ו/או כל חומר אחר (להלן: "חומרים דיגיטליים") בהם מופיע הלקוח. החברה תהיה רשאית להפיק חומרים דיגיטאליים לפני ו/או במהלך ו/או אחרי המשחק לכל מטרה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, הכל בכפוף ובהתאם להוראות הדין.
  8. הלקוח מתחייב להימנע משתיית אלכוהול ו/או משימוש בסמים טרם הגעתו למיקום המשחק וכן בשטח החברה. החברה תהיה רשאית לא לאפשר השתתפותו של הלקוח במשחק. כמו כן, לא יתאפשר זיכוי כספו במקרה זה.
  9. השימוש באתר ובתוכן האתר ניתנים לשימוש כמות שהם ללא כל התחייבות מצד החברה. לאור זאת, החברה תהא פטורה מכל אחריות או חבות ביחס לתוכן האתר, לרבות; מהימנותו, דיוקו, טעויות המופיעות בו ולרבות תצלומים או מחירים.
  10. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בנתניה בלבד.
  11. במעמד אישור תקנון זה, מאשר הלקוח לאמייזד להעלות תמונות אלה לאתרים שונים באינטרנט. אמייזד מצלמת את כלל לקוחותיה כדי שתישאר
   להם מזכרת מהבילוי במתחם. את התמונות שולחת אמייזד ללקחותיה וכן מעלה אותם לפייסבוק ולאתרים אחרים (אינסטגרם וכדומה), כדי שיוכלו
   לתייג את עצמם ואת חבריהם ולשתף את התמונות. אם לקוח אינו מעוניין שתמונותיו יועלו לאתר פייסבוק או כל אתר אחר, עליו לציין זאת במעמד
   הצילום ואמייזד תשלח אליו את התמונות שצולמו ולאחר מיכן תמחוק אותם מהמאגר ולא תעלה אותם לאף אתר באינטרנט. אמייזד תוריד תמונות
   שהועלו אם כך ייבקש הלקוח, גם אם לא ציין זאת במעמד הצילום.
  12. במעמד אישור תקנון זה, מאשר הלקוח לאמייזד להשתמש בכתובת המייל ובמספר הטלפון שהשאיר לטובת הודעות לקהל לקוחותיו בנושא פתיחת
   חדרי בריחה חדשים, מבצעים ושאר הודעות פרסום של העסק עצמו. כמו כן, גם העברת חלק מהפרטים לתוכנת צד שלישי המאפשרת לחלוק ולהעלות
   תמונות וסרטונים, ע"י לקוחות אמייזד בעצמם, ברשת.
  13. הלקוח מאשר קבלת חומר פרסומי בדוא"ל או SMS מהחברה וידוע לו כי באפשרותו לבקש הסרה מרשימת התפוצה בכל עת.